Poučenie o spracovaní osobných údajov

Na portáli Xboxer sa snažíme zbierať minimum vašich osobných údajov. Podľa nového nariadenia európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR), ako aj podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov (resp. zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonůzo dňa 25.5.2018, sme povinní vás transparentne informovať o tom, aké osobné údaje prechovávame a za akým účelom.

 • E-mailové adresy – Jedná sa o údaj, ktorý je povinný ako pri komentovaní, tak pri registrácii na náš portál. Na e-mailové adresy v súčasnosti neposielame newslettery ani ich nezdieľame s tretími stranami za účelom inzercie. Tento údaj nie je viditeľný pre širokú verejnosť. Náš systém WordPress je nakonfigurovaný tak, aby vám na uvedenú e-mailovú adresu automaticky poslal upozornenie v prípade, že iný užívateľ zareaguje na váš komentár. Takisto vie administratíva aj vďaka e-mailovým adresám efektívne bojovať proti spamu.
 • IP adresy – Jedná sa o údaj, ktorý analyzuje bezpečnostný systém Wordfence™ spoločnosti Defiant, Inc., (sídlom 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA) za účelom boja proti spamu, brute-force útokom a bezpečnostným hrozbám. V čase písania tohto dokumentu využívame najnovšiu verziu 7.1.4 zo dňa 3. mája/května 2018, ktorá už spĺňa nariadenie GDPR.
 • Meno – Jedná sa o údaj, ktorý je povinný pre zverejnenie komentára. Pod menom nemáme na mysli vaše krstné meno ani priezvisko, rešpektujeme vaše právo na súkromie a nie je zákonnou ani zmluvnou povinnosťou poskytovať tieto osobné údaje serveru. Zverejnením skutočného mena alebo priezviska v kolonke „Meno“ tak udeľujete serveru Xboxer.sk prístup k tomuto súkromnému údaju iba na základe svojho osobného uváženia.
 • Cookies – Súbory cookies sú malé súbory obsahujúce reťazce znakov odosielané do Vášho počítača pri návšteve webovej stránky. Pri ďalšej návšteve súbor cookie webovej stránke umožní rozpoznať váš prehliadač. Pomocou súborov cookies je možné uložiť užívateľské nastavenia a ďalšie údaje. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby všetky súbory cookie odmietal alebo hlásil, keď sa vám niekto pokúsi zaslať súbor cookie. Niektoré funkcie alebo služby na webovej stránke však bez súborov cookie nemusia fungovať správne.

Náš portál nezbiera informácie o vašom pohlaví, dátume narodenia, krajinách ani mieste pobytu. Zbierame teda len elektronické údaje (IP adresu, cookies) a kontaktné informácie (e-mailovú adresu). Tieto údaje sú na serveri Xboxer.sk uchovávané po dobu 5 rokov od ich poskytnutia.

Svojou registráciou a/alebo vložením komentára udeľujem súhlas serveru Xboxer.sk so spracovaním svojich osobných údajov a to ako zo strany administratívy portálu Xboxer.sk, tak aj za použitia automatizovaných postupov takým spôsobom, aké boli uvedené vyššie. V dôsledku automatizovaného rozhodovania, ale aj v dôsledku zásahu administrátora, môžu byť vybraným užívateľom sprístupnené či obmedzené určité funkcie a/alebo výhody.

Zároveň zdôrazňujem, že k mojim osobným údajom nebude mať bez môjho dodatočného súhlasu či zákonnej povinnosti prístup iná, tretia osoba. Tento súhlas udeľujem na dobu trvania môjho pôsobenia na portáli Xboxer.sk a to do doby odvolania súhlasu. Kedykoľvek mám právo tento súhlas odvolať a zároveň tak ukončiť moje pôsobenie na portáli. Týmto potvrdím zmazanie svojich údajov zo stránky, čo zahŕňa zmazanie profilu, e-mailových adries a komentárov, ako aj záznamov o vašej IP adrese.

 

Vaše práva ako subjektu údajov súvisiace so spracovaním osobných údajov:

Právo na prístup k osobným údajom:

Máte právo vyžiadať si od správcu potvrdenie, či sú Vaše osobné údaje správcom spracovávané či vôbec. Ak sú Vaše osobné údaje spracovávané, máte právo naďalej k nim získať prístup spolu s nasledujúcimi informáciami o:

 • účeli spracovania
 • kategórii dotknutých osobných údajoch
 • príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené
 • plánovanej dobe, po ktorú budú osobné údaje uložené a v prípade, že ju nie je možné určiť, kritériách použitých ku stanoveniu tejto doby
 • existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo zmazanie osobných údajov, obmedzenie ich spracovania alebo práva vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu
 • práve podať sťažnosť u dozorného úradu
 • všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov
 • o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracovania.

Správca Vám poskytne kópiu spracovávaných osobných údajov. Za druhú a každú ďalšiu kópiu je správca oprávnený účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov.

 

Právo na opravu údajov

Je vašim právom, aby správca bezodkladne opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracovania tiež máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov a to aj s poskytnutím dodatočného prehlásenia.

 

Právo na zmazanie údajov

V prípade niektorého z nasledujúcich dôvodov máte právo, aby správca webu Xboxer.sk bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované
 • odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod pre spracovanie
 • osobné údaje boli spracované protiprávne
 • osobné údaje musia byť vymazané pre splenie právnej povinnosti
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

Právo na zmazanie údajov nie je možné uplatniť, ak je daná zákonná výnimka, najmä ak je spracovanie osobných údajov potrebné pre:

 • splnenie právnej povinnosti, ktoré vyžaduje spracovanie podľa práva Európskej únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje
 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov

 

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na to, aby správca obmedzil spracovanie osobných údajov v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

 • popierate presnosť spracovávaných osobných údajov, spracovanie bude obmedzené po dobu potrebnú k tomu, aby správca mohol presnosť osobných údajov overiť
 • spracovanie je protiprávne a Vy odmietate zmazať osobné údaje, miesto toho požiadate o obmedzenie ich použitia
 • správca už nepotrebuje osobné údaje pre účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 odst. 1 GDPR a to pokým nebude overené, či oprávnené dôvody správcu prevládajú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak bolo spracovávanie obmedzené, môžu byť osobné údaje, s výnimkou ich uloženia, spracovávané iba s Vašim súhlasom alebo z dôvodu určenia, výkonu alebo obhajoby právnych nárokov alebo z dôvodu ochrany práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie či niektorého členského štátu.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo, aby správca predal Vaše osobné údaje spracovávané automaticky na základe Vášho súhlasu inému správcovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľom formáte. Pri výkone svojho práva na prenositeľnosť údajov máte právo na to, aby osobné údaje boli predané priamo jedným správcom druhému, ak je to technicky možné.

Svoje práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov môžete ako subjekt osobných údajov kedykoľvek uplatniť kontaktovaním správcu na adrese: Jaromír Miko, Pri vinohradoch 27, 831 06 Bratislava alebo e-mailom na adresu jaro(zavináč)xboxer.sk.

 

Spôsob poskytnutia informácií:

Správca informácie poskytuje písomne v papierovej podobe. Ak kontaktujete správcu elektronicky na jeho e-mailovú adresu, budú Vám informácie poskytnuté elektronicky, ak o ich poskytnutie nepožiadate v papierovej podobe.

Všetky vyjadrenia k uplatneným právam správca poskytuje bezplatne a to čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia práva. Správca je oprávnený takto stanovenú lehotu v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o 60 dní. Správca je povinný informovať subjekt údajov o predĺžení stanovenej lehoty.

Správca si vyhradzuje právo, ak by došlo k uplatneniu Vašich práv bezdôvodne či neprimerane, najmä preto, ak by sa opakovali, účtovať Vám primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo odmietnuť vyhovieť žiadosti.

 

Právo podať sťažnosť

Ohľadom činnosti správcu alebo príjemcu osobných údajov môžete podať sťažnosť a to písomne na poštovú adresu správcu Pri vinohradoch 27, 831 06 Bratislava alebo e-mailom na jaro(zavináč)xboxer.sk, či osobne v sídle správcu. Zo sťažnosti musí byť zrejmé, kto ju podáva a čo je jej predmetom. V opačnom prípade, alebo ak je to nutné k vybaveniu sťažnosti, správca vyzve k doplneniu takejto sťažnosti v stanovenej lehote. Ak nebude sťažnosť doplnená a pôjde o vadu brániacu jej prejednaniu, nebude môcť byť vybavená. Lehota na vybavenie sťažnosti je 30 kalendárnych dní a začína plynúť prvým pracovným dňom po jej doručení. Sťažnosti sú vybavované bez zbytočného odkladu.

Ak by boli dotknuté akékoľvek iné prostriedky právnej alebo súdnej ochrany, máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, tel. č. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor(zavináč)pdp.gov.sk, ak sa domnievate, že spracovaním Vašich osobných údajov je porušené niektoré z ustanovení v nariadení GDPR.